تبلیغات
امپراطوری اینترنتی - نام فرشتگان خدا

نام فرشتگان خدا

یکشنبه 29 شهریور 1388 10:56 ق.ظ

نویسنده : اولین امپراطور میمندی
 

  ابدون      Abaddon  
لغت فوق به معنای   نابود کننده   می باشد.

نام این فرشته تنها یک بار در کتاب مقدس آمده است. ابدون در یونانی ایلیون نامیده می شود. ابدون فرشته چاه بی انتها و پادشاه گروهی جانور مانند، شبیه ملخ که دمی شبیه عقرب داشتند، می باشد. به ابدون و لشکرش، پنج ماه وقت داده می شود تا مردمی را که مهر بر پیشانی ندارند، شکنجه کنند.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۹

  مکاشفه باب ۹ آیه ۷ تا ۱۱
۷ و صورت‌ ملخها چون‌ اسبهای‌ آراسته‌ شده‌ برای‌ جنگ‌ بود و بر سر ایشان‌ مثل‌ تاجهای‌ شبیه‌ طلا، و چهره‌های‌ ایشان‌ شبیه‌ صورت‌ انسان‌ بود. ۸ و مویی‌ داشتند چون‌ موی‌ زنان‌، و دندانهایشان‌ مانند دندانهای‌ شیران‌ بود. ۹ و جوشنها داشتند، چون‌ جوشنهای‌ آهنین‌ و صدای‌ بالهای‌ ایشان‌، مثل‌ صدای‌ ارابه‌های‌ اسبهای‌ بسیار که‌ به‌ جنگ‌ همی‌ تازند. ۱۰ و دمها چون‌ عقربها با نیشها داشتند؛ و در دم‌ آنها قدرت‌ بود که‌ تا مدت‌ پنج‌ ماه‌ مردم‌ را اذیت‌ نمایند. ۱۱ و بر خود، پادشاهی‌ داشتند که‌ ملک‌الهاویه‌ است‌ که‌ در عبرانی‌ به‌ ابدون‌ مسمی‌ است‌ و در یونانی‌ او را اپلیون‌ خوانند.

جبرئیل      Gabriel  
لغت فوق به معنای  
مردِ خدا   می باشد.

یکی از شناخته شده ترین ملائکه در کتاب مقدس است که از وی نام برده شده و وی یکی از فرشتگان پیام آور خداوند است. در کتاب مقدس از جبرئیل به عنوان فرشته اعظم، نام برده نشده است. وی از فرشتگانی است که در حضور خداوند می ایستد و پیام برنده خداوند است.
در عهد قدیم جبرئیل دو بار بر دانیال ظاهر شد. در بار اول برای توضیح و تعبیر رویایی که دانیال در مورد قوچی با شاخهای بلند دیده بود و در بار دوم، پس از آنکه دانیال نزد خداوند گناهان خود و اسرائیل را اعتراف و برای آنان بخشش از خداوند می طلبید، بر وی ظاهر شد تا فهم درک نبوت «هفتاد هفته» را برای دانیال آشکار سازد.
در عهد جدید جبرئیل بر زکریا و مریم ظاهر می شود. زکریا که در سن پیری و دارای فرزندی نبود، جبرئیل به او مژده فرزندی پسر به نام یحیی تعمید دهنده را می دهد و خود را به زکریا چنین معرفی می کند. « من‌ جبرائیل‌ هستم‌ که‌ در حضور خدا می‌ایستم‌ و فرستاده‌ شدم‌ تا به‌ تو سخن‌ گویم‌ و از این‌ امور تو را مژده‌ دهم‌ » و همسر زکریا، الیصابات حامله و پس از آن پسری به دنیا می آورد که او را یحیی می نامند. جبرئیل بر مریم نیز ظاهر شده و مژده حامله شدن و به دنیا آوردن مسیح را می دهد و همچنین خبر باردار شدن الیصابات را نیز به مریم می دهد.

 منابع کتاب مقدس:   دانیال باب ۸ و ۹ - لوقا باب ۱

  دانیال باب ۸ آیه ۱۵ تا ۱۷
۱۵ و چون‌ من‌ دانیال‌ رؤیا را دیدم‌ و معنی‌ آن‌ را طلبیدم‌، ناگاه‌ شبیه‌ مردی‌ نزد من‌ بایستاد. ۱۶ و آواز آدمی‌ را از میان‌ (نهر) اولای‌ شنیدم‌ كه‌ ندا كرده‌، می‌گفت‌: «ای‌ جبرائیل‌ این‌ مرد را از معنی‌ این‌ رؤیا مطلّع‌ ساز.» ۱۷ پس‌ او نزد جایی‌ كه‌ ایستاده‌ بودم‌ آمد و چون‌ آمد من‌ ترسان‌ شده‌، به‌ روی‌ خود درافتادم‌ و او مرا گفت‌: «ای‌ پسر انسان‌ بدانكه‌ این‌ رؤیا برای‌ زمان‌ آخر می‌باشد.»  

  دانیال باب ۹ آیه ۲۰ تا ۲۲
۲۰ و چون‌ من‌ هنوز سخن‌ می‌گفتم‌ و دعا می‌نمودم‌ و به‌ گناهان‌ خود و گناهان‌ قوم‌ خویش‌ اسرائیل‌ اعتراف‌ می‌كردم‌ و تضرّعات‌ خود را برای‌ كوه‌ مقدّس‌ خدایم‌ به‌ حضور یهوه‌ خدای‌ خویش‌ معروض‌ می‌داشتم‌، ۲۱ چون‌ هنوز در دعا متكلّم‌ می‌بودم‌، آن‌ مرد جبرائیل‌ كه‌ او را در رؤیای‌ اول‌ دیده‌ بودم‌ بسرعت‌ پرواز نموده‌، به‌ وقت‌ هدیه‌ شام‌ نزد من‌ رسید، ۲۲ و مرا اعلام‌ نمود و با من‌ متكلّم‌ شده‌، گفت‌: «ای‌ دانیال‌ الا´ن‌ من‌ بیرون‌ آمده‌ام‌ تا تو را فطانت‌ و فهم‌ بخشم‌.  

  لوقا باب ۱ آیه ۱۱ تا ۱۵
۱۱ ناگاه‌ فرشته‌ خداوند به‌ طرف‌ راست‌ مذبح‌ بخور ایستاده‌، بر وی‌ ظاهر گشت‌. ۱۲ چون‌ زکریا او را دید، در حیرت‌ افتاده‌، ترس‌ بر او مستولی‌ شد. ۱۳ فرشته‌ بدو گفت‌: “ای‌ زکریا ترسان‌ مباش‌،زیرا که‌ دعای‌ تو مستجاب‌ گردیده‌ است‌ و زوجه‌ات‌ الیصابات‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید و او را یحیی‌ خواهی‌ نامید. ۱۴ و تو را خوشی‌ و شادی‌ رخ‌ خواهد نمود و بسیاری‌ از ولادت‌ او مسرور خواهند شد. ۱۵ زیرا که‌ در حضور خداوند بزرگ‌ خواهد بود و شراب‌ و مسکری‌ نخواهد نوشید و از شکم‌ مادر خود، پر از روح‌القدس‌ خواهد بود.  

  لوقا باب ۱ آیه ۱۹ تا ۲۰
۱۹ فرشته‌ در جواب‌ وی‌ گفت‌: “من‌ جبرائیل‌ هستم‌ که‌ در حضور خدا می‌ایستم‌ و فرستاده‌ شدم‌ تا به‌ تو سخن‌ گویم‌ و از این‌ امور تو را مژده‌ دهم‌. ۲۰ و الحال‌ تا این‌ امور واقع‌ نگردد، گنگ‌ شده‌ یارای‌ حرف‌ زدن‌ نخواهی‌ داشت‌، زیرا سخن‌های‌ مرا که‌ در وقت‌ خود به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌، باور نکردی‌.”  

  لوقا باب ۱ آیه ۲۶ تا ۳۳
۲۶ و در ماه‌ ششم‌ جبرائیل‌ فرشته‌ از جانب‌ خدا به‌ بلدی‌ از جلیل‌ که‌ ناصره‌ نام‌ داشت‌، فرستاده‌ شد. ۲۷ نزد باکره‌ای‌ نامزد مردی‌ مسمی به‌ یوسف‌ از خاندان‌ داود و نام‌ آن‌ باکره‌ مریم‌ بود. ۲۸ پس‌ فرشته‌ نزد او داخل‌ شده‌، گفت‌: “سلام‌ بر تو ای‌ نعمت‌ رسیده‌، خداوند با توست‌ و تو در میان‌ زنان‌ مبارک‌ هستی‌.” ۲۹ چون‌ او را دید، از سخن‌ او مضطرب‌ شده‌، متفکر شد که‌ این‌ چه‌ نوع‌ تحیت‌ است‌. ۳۰ فرشته‌ بدو گفت‌: “ای‌ مریم‌ ترسان‌ مباش‌ زیرا که‌ نزد خدا نعمت‌ یافته‌ای‌. ۳۱ و اینک‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ خواهی‌ زایید و او را عیسی‌ خواهی‌ نامید. ۳۲ او بزرگ‌ خواهد بود و به‌ پسر حضرت‌ اعلی‌، مسمی‌ شود، و خداوند خدا تخت‌ پدرش‌ داود را بدو عطا خواهد فرمود. ۳۳ و او بر خاندان‌ یعقوب‌ تا به‌ ابد پادشاهی‌ خواهد کرد و سلطنت‌ او را نهایت‌ نخواهد بود.  

  لوقا باب ۱ آیه ۳۶ تا ۳۷
۳۶ و اینک‌ الیصابات‌ از خویشان‌ تو نیز در پیری‌ به‌ پسری‌ حامله‌ شده‌ و این‌ ماه‌ ششم‌ است‌، مر او را که‌ نازاد می‌خواندند. ۳۷ زیرا نزد خدا هیچ‌ امری‌ محال‌ نیست‌.”  

  دیو      Demon  
لغت فوق به معنای   روح شریر   می باشد.

دیوها مخلوقاتی روح مانند هستند که در دشمنی با خداوند قرار داشته و قدرت آنان مافوق انسان بوده و قادر به معجزات و انحراف انسان هستند. آنان فرشتگانی هستند که از مقام اولیه خود به سبب حمایت از شیطان سقوط کرده و در ردیف لشکریان شیطان قرار گرفته و از آسمان همراه با شیطان رانده شدند.
آنان عیسای مسیح را به عنوان پسر خداوند تشخیص دادند. پولس در نامه به افسسیان، آنان را موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی می نامد.
در عهد قدیم فقط یک بار به آنان با نام روح پلید اشاره شده است. این روح برای آزار شائول بر وی قرار می گرفت و پس از چنگ نواختن داود، شائول را رها می کرد.

 منابع کتاب مقدس:   متی باب ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۲۵ - یعقوب باب ۲ - مکاشفه باب ۱۲ ، ۱۶ - لوقا باب ۴ - یهودا باب ۱ - افسسیان باب ۶ - سموئیل اول باب ۱۶

  متی باب ۸ آیه ۱۶
۱۶ اما چون‌ شام‌ شد، بسیاری‌ از دیوانگان‌ را به‌ نزد او آوردند و محض‌ سخنی‌ ارواح‌ را بیرون‌ كرد و همه‌ مریضان‌ را شفا بخشید.  

  متی باب ۱۰ آیه ۱
۱ و دوازده‌ شاگرد خود را طلبیده‌، ایشان‌را بر ارواح‌ پلید قدرت‌ داد كه‌ آنها را بیرون‌ كنند و هر بیماری‌ و رنجی‌ را شفا دهند.  

  متی باب ۱۲ آیه ۴۳ تا ۴۵
۴۳ و وقتی‌ که‌ روح‌ پلید از آدمی‌ بیرون‌ آید، در طلب‌ راحت‌ به‌ جایهای‌ بی‌آب‌ گردش‌ می‌کند و نمی‌یابد. ۴۴ پس‌ می‌گوید "به‌ خانه‌ خود که‌ از آن‌ بیرون‌ آمدم‌ برمی‌گردم‌،" و چون‌ آید، آن‌ را خالی‌ و جاروب‌ شده‌ و آراسته‌ می‌بیند. ۴۵ آنگاه‌ می‌رود و هفت‌ روح‌ دیگر بدتر از خود را برداشته‌، می‌آورد و داخل‌ گشته‌، ساکن‌ آنجا می‌شوند و انجام‌ آن‌ شخص‌ بدتر از آغازش‌ می‌شود. همچنین‌ به‌ این‌ فرقه‌ شریر خواهد شد .»  

  یعقوب باب ۲ آیه ۱۹
۱۹ تو ایمان‌ داری‌ که‌ خدا واحد است‌؟ نیکو می‌کنی‌! شیاطین‌ نیز ایمان‌ دارند ومی‌لرزند!  

  مکاشفه باب ۱۶ آیه ۱۴
۱۴ زیرا که‌ آنها ارواح‌ دیوها هستند که‌ معجزات‌ ظاهر می‌سازند و بر پادشاهان‌ تمام‌ ربع‌ مسکون‌ خروج‌ می‌کنند تا ایشان‌ را برای‌ جنگ آن‌ روز عظیم خدای‌ قادر مطلق‌ فراهم‌ آورند.  

  متی باب ۸ آیه ۲۸ تا ۲۹
۲۸ و چون‌ به‌ آن‌ كناره‌ در زمین‌ جَرْجِسیان‌ رسید، دو شخص‌ دیوانه‌ از قبرها بیرون‌ شده‌، بدو برخوردند و بحدّی‌ تندخوی‌ بودند كه‌ هیچ‌كس‌ از آن‌ راه‌ نتوانستی‌ عبور كند. ۲۹ در ساعت‌ فریاد كرده‌، گفتند: «یا عیسی‌ ابن‌الله، ما را با تو چه‌ كار است‌؟ مگر در اینجا آمده‌ای‌ تا ما را قبل‌ از وقت‌ عذاب‌ كنی‌؟»  

  لوقا باب ۴ آیه ۴۱
۴۱ و دیوها نیز از بسیاری‌ بیرون‌ می‌رفتند و صیحه‌ زنان‌ می‌گفتند که‌”تو مسیح‌ پسر خدا هستی‌.” ولی‌ ایشان‌ را قدغن‌ کرده‌، نگذاشت‌ که‌ حرف‌ زنند، زیرا که‌ دانستند او مسیح‌ است‌.  

  متی باب ۲۵ آیه ۴۱
۴۱ « پس‌ اصحاب‌ طرف‌ چپ‌ را گوید: "ای‌ ملعونان‌، از من‌ دور شوید در آتش‌ جاودانی‌ که‌ برای‌ ابلیس‌ و فرشتگان‌ او مهیا شده‌ است‌.  

  مکاشفه باب ۱۲ آیه ۷ تا ۹
۷ و در آسمان‌ جنگ‌ شد: میکائیل‌ و فرشتگانش‌ با اژدها جنگ‌ کردند و اژدها و فرشتگانش‌ جنگ‌ کردند، ۸ ولی‌ غلبه‌ نیافتند بلکه‌ جای‌ ایشان‌ دیگر در آسمان‌ یافت‌ نشد. ۹ و اژدهای‌ بزرگ‌ انداخته‌ شد، یعنی‌ آن‌ مار قدیمی‌ که‌ به‌ ابلیس‌ و شیطان‌ مسمی‌ است‌ که‌ تمام‌ ربع‌ مسکون‌ را می‌فریبد. او بر زمین‌ انداخته‌ شد و فرشتگانش‌ با وی‌ انداخته‌ شدند.  

  یهودا باب ۱ آیه ۶
۶ و فرشتگانی‌ را که‌ ریاست‌ خود را حفظ‌ نکردند بلکه‌ مسکن‌ حقیقی‌ خود را ترک‌ نمودند، در زنجیرهای‌ ابدی‌ در تحت‌ ظلمت‌ بجهت‌ قصاص‌ یوم عظیم‌ نگاه‌ داشته‌ است‌.  

  افسسیان باب ۶ آیه ۱۲
۱۲ زیرا که‌ ما را کشتی گرفتن‌ باخون‌ و جسم‌ نیست‌ بلکه‌ با ریاستها و قدرتها و جهان‌داران‌ این‌ ظلمت‌ و با فوجهای روحانی شرارت‌ در جایهای آسمانی.  

  سموئیل اول باب ۱۶ آیه ۲۳
۲۳ و واقع میشد هنگامی كه روح بد از جانب خدا بر شاؤل می آمد كه داود بربط گرفته، به دست خود می نواخت، و شاؤل را راحت و صحت حاصل می شد و روح بد از او میرفت.  


 

  رئیس فرشتگان      Archangel  
لغت فوق به معنای   فرشته اعظم   می باشد.

دو بار از نام رئیس فرشتگان در کتاب مقدس و فقط در عهد جدید، نام برده شده است. یکی از آنان میکائیل ذکر شده و دیگری فرشته ای با آواز بلند که خداوند پس از این آوا و صدای شیپور از آسمان فرود خواهد آمد و مسیحیان از خاک قیام خواهند کرد.

 منابع کتاب مقدس:   تسالونیکیان اول باب ۴ - یهودا باب ۱

  تسالونیکیان اول باب ۴ آیه ۱۶
۱۶ زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس‌ فرشتگان‌ و با صور خدا از آسمان‌ نازل‌ خواهد شد و مردگان‌ در مسیح‌ اول‌ خواهند برخاست‌.  

  یهودا باب ۱ آیه ۹
۹ اما میکائیل‌، رئیس‌ ملائکه‌، چون‌ درباره‌ جسد موسی‌ با ابلیس‌ منازعه‌ می‌کرد، جرأت‌ ننمود که‌ حکم‌ افترا بر او بزند بلکه‌ گفت‌: “خداوند تو را توبیخ‌ فرماید.”  

سرافین      Seraphim  
لغت فوق به معنای  
سوزان   می باشد.

از سرافین تنها در عهد قدیم و کتاب اشعیا نام برده شده است. سرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. سرافین به شکل انسان و با شش بال ظاهر می شوند. سرافین از سرایندگان قدوسیت و جلال خداوند می باشند. سرافین کسانی را که در موقعیت حضور در جلو تخت خداوند قرار می گیرند را حمایت و تقویت کرده و گناهان آنان را با اخگر آتشین می سوزانند.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۶

  اشعیا باب ۶ آیه ۲ تا ۸
۲ و سرافین‌ بالای‌ آن‌ ایستاده‌ بودند كه‌ هر یك‌ از آنها شش‌ بال‌ داشت‌، و با دو از آنها روی‌ خود را می‌پوشانید و با دو پایهای‌ خود را می‌پوشانید و با دو پرواز می‌نمود. ۳ و یكی‌ دیگری‌ را صدا زده‌، می‌گفت‌: «قدّوس‌ قدّوس‌ قدّوس‌ یهوه‌ صبایوت‌، تمامی‌ زمین‌ از جلال‌ او مملّو است‌.» ۴ و اساس‌ آستانه‌ از آواز او كه‌ صدا می‌زد می‌لرزید و خانه‌ از دود پر شد. ۵ پس‌ گفتم‌ :«وای‌ بر من‌ كه‌ هلاك‌ شده‌ام‌ زیرا كه‌ مرد ناپاك‌ لب‌ هستم‌ و در میان‌ قوم‌ ناپاك‌ لب‌ ساكنم‌ و چشمانم‌ یهوه‌ صبایوت‌ پادشاه‌ را دیده‌ است‌.» ۶ آنگاه‌ یكی‌ از سرافین‌ نزد من‌ پرید و در دست‌ خود اخگری‌ كه‌ با انبر از روی‌ مذبح‌ گرفته‌ بود، داشت‌. ۷ و آن‌ را بر دهانم‌ گذارده‌، گفت‌ كه‌ «اینك‌ این‌ لبهایت‌ را لمس‌ كرده‌ است‌ و عصیانت‌ رفع‌ شده‌ و گناهت‌ كفّاره‌ گشته‌ است‌.» ۸ آنگاه‌ آواز خداوند را شنیدم‌ كه‌ می‌گفت‌: «كه‌ را بفرستم‌ و كیست‌ كه‌ برای‌ ما برود؟» گفتم‌: «لبیك‌ مرا بفرست‌.»  

شیطان      Satan  
لغت فوق به معنای  
متخاصم و مُدَعی   می باشد.

شیطان از فرشتگان خداوند است، که بواسطه غرور خود از آسمان رانده و به زمین سقوط کرد. شیطان به نامهای مختلف از قبیل ابلیس، بعلزَبول‌، فرمانروای دیوها، نابود کننده، مار قدیمی، اژدها، فرمانروای دنیا و خداوند این جهان، نامیده شده است.
ابلیس دشمن دائمی خداوند، مسیح، ملکوت الهی، پیروان مسیح و حقیقت است. وی پر از کذب و بدخواهی است و از هر راهی برای گمراه کردن استفاده می کند. در کتاب ایوب شیطان به عنوان مدعی، در مقابل خداوند ظاهر شده تا برای ایوب مشکل ایجاد کند، داود را در سرشماری قوم اسرائیل وسوسه کرد، و عیسای مسیح را سه بار مورد امتحان قرار داد.
قدرت وی در این جهان زیاد است و مانند شیر غرانی در جستجوی انسانهاست تا آنها را بلعیده و اسیر خود کرده، تا اراده او را به انجام برسانند. ولی روزهای شیطان شمرده شده و ایام وی به انتها خواهد آمد. مسیحیان از مکرهای وی آگاه و به قوت خداوند در مقابل او مقاومت می کنند. با مرگ عیسای مسیح بر روی صلیب بود که قدرت شیطان بر مرگ از بین رفت.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱۲، ۲۰ - تیموتائوس اول باب ۳ - ایوب باب ۲ - یوحنا باب ۱۲ ، ۱۴ - افسسیان باب ۲ - قرنتیان دوم باب ۲ ، ۴ ، ۱۲ ، ۱۳ - متی باب ۴ - پطرس اول باب ۵ - یعقوب باب ۴ - عبرانیان باب ۲ - اول تواریخ باب ۲۱

  مکاشفه باب ۱۲ آیه ۷ تا ۹
۷ و در آسمان‌ جنگ‌ شد: میکائیل‌ و فرشتگانش‌ با اژدها جنگ‌ کردند و اژدها و فرشتگانش‌ جنگ‌ کردند، ۸ ولی‌ غلبه‌ نیافتند بلکه‌ جای‌ ایشان‌ دیگر در آسمان‌ یافت‌ نشد. ۹ و اژدهای‌ بزرگ‌ انداخته‌ شد، یعنی‌ آن‌ مار قدیمی‌ که‌ به‌ ابلیس‌ و شیطان‌ مسمی‌ است‌ که‌ تمام‌ ربع‌ مسکون‌ را می‌فریبد. او بر زمین‌ انداخته‌ شد و فرشتگانش‌ با وی‌ انداخته‌ شدند.  

  تیموتائوس اول باب ۳ آیه ۶
۶ و نه‌ جدیدالایمان‌ که‌ مبادا غرور کرده‌، به‌ حکم‌ ابلیس‌ بیفتد.  

  ایوب باب ۲ آیه ۱ تا ۶
۱ و روزی‌ واقع‌ شد كه‌ پسران‌ خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شیطان‌ نیز در میان‌ ایشان‌ آمد تا به‌ حضور خداوند حاضر شود. ۲ و خداوند به‌ شیطان‌ گفت‌: «از كجا آمدی‌؟» شیطان‌ در جواب‌ خداوند گفت‌: «از تردّد نمودن‌ در جهان‌ و از سیر كردن‌ در آن‌.» ۳ خداوند به‌ شیطان‌ گفت‌: «آیا در بنده‌ من‌ ایوب‌ تفكّر نمودی‌ كه‌ مثل‌ او در زمین‌ نیست‌؟ مرد كامل‌ و راست‌ و خداترس‌ كه‌ از بدی‌ اجتناب‌ می‌نماید و تا الا´ن‌ كاملّیت‌ خود را قایم‌ نگاه‌ می‌دارد، هر چند مرا بر آن‌ واداشتی‌ كه‌ او را بی‌سبب‌ اذیت‌ رسانم‌.» ۴ شیطان‌ در جواب‌ خداوند گفت‌: «پوست‌ به‌ عوض‌ پوست‌، و هر چه‌ انسان‌ دارد برای‌ جان‌ خود خواهد داد. ۵ لیكن‌ الا´ن‌ دست‌ خود را دراز كرده‌، استخوان‌ و گوشت‌ او را لمس‌نما و تو را پیش‌ روی‌ تو ترك‌ خواهد نمود.» ۶ خداوند به‌ شیطان‌ گفت‌: «اینك‌ او در دست‌ تو است‌، لیكن‌ جان‌ او را حفظ‌ كن‌.»  

  مکاشفه باب ۲۰ آیه ۲
۲ و اژدها یعنی‌ مار قدیم‌ را که‌ ابلیس‌ و شیطان‌ می‌باشد، گرفتار کرده‌، او را تا مدت‌ هزار سال‌ در بند نهاد.  

  یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱
۳۱ الحال‌ داوری‌ این‌ جهان‌ است‌ و الان‌ رئیس‌ این‌ جهان‌ بیرون‌ افکنده‌ می‌شود.  

  یوحنا باب ۱۴ آیه ۳۰
۳۰ بعد از این‌ بسیار با شما نخواهم‌ گفت‌، زیرا که‌ رئیس‌ این‌ جهان‌ می‌آید و در من‌ چیزی‌ ندارد.  

  افسسیان باب ۲ آیه ۲
۲ که‌ در آنها قبل‌، رفتار می کردید برحسب‌ دوره‌ این‌ جهان‌، بر وفق‌ رئیس‌ قدرت‌ هوا یعنی آن‌ روحی که‌ الحال‌ در فرزندان‌ معصیت‌ عمل‌ می کند.  

  قرنتیان دوم باب ۴ آیه ۴
۴ که‌ در ایشان‌ خدای این‌ جهان‌ فهم‌های بیایمانشان‌ را کور گردانیده‌ است‌ که‌ مبادا تجلی بشارت‌ جلال‌ مسیح‌ که‌ صورت‌ خداست‌، ایشان‌ را روشن‌ سازد.  

  متی باب ۴ آیه ۱ تا ۱۱
۱ آنگاه‌ عیسی به‌ دست‌ روح‌ به‌ بیابان‌ برده‌ شد تا ابلیس‌ او را تجربه‌ نماید. ۲ و چون‌ چهل‌ شبانه‌ روز روزه‌ داشت‌، آخر گرسنه‌ گردید. ۳ پس‌ تجربه‌ كننده‌ نزد او آمده‌، گفت‌: «اگر پسر خدا هستی، بگو تا این‌ سنگها نان‌ شود.» ۴ در جواب‌ گفت‌: «مكتوب‌ است‌ انسان‌ نه‌ محض‌ نان‌ زیست‌ میكند، بلكه‌ به‌ هر كلمه‌ای كه‌ از دهان‌ خدا صادر گردد.» ۵ آنگاه‌ ابلیس‌ او را به‌ شهر مقدّس‌ برد و بر كنگره‌ هیكل‌ برپا داشته‌، ۶ به‌ وی گفت‌: «اگر پسر خدا هستی، خود را به‌ زیر انداز، زیرا مكتوب‌ است‌ كه‌ فرشتگان‌ خود را درباره‌ تو فرمان‌ دهد تا تو را به‌ دستهای خود برگیرند، مبادا پایت‌ به‌ سنگی خورد.» ۷ عیسی وی را گفت‌: «و نیز مكتوب‌ است‌ خداوند خدای خود را تجربه‌ مكن‌.» ۸ پس‌ ابلیس‌ او را به‌ كوهی بسیار بلند برد و همه‌ ممالک جهان‌ و جلال‌ آنها را بدو نشان‌ داده‌، ۹ به‌ وی گفت‌: «اگر افتاده‌ مرا سجده‌ كنی، همانااین‌ همه‌ را به‌ تو بخشم‌.» ۱۰ آنگاه‌ عیسی وی را گفت‌: «دور شو ای شیطان‌، زیرا مكتوب‌ است‌ كه‌ خداوند خدای خود را سجده‌ كن‌ و او را فقط‌ عبادت‌ نما.» ۱۱ در ساعت‌ ابلیس‌ او را رها كرد و اینک فرشتگان‌ آمده‌، او را پرستاری مینمودند.  

  متی باب ۱۲ آیه ۲۴
۲۴ لیکن‌ فریسیان‌ شنیده‌، گفتند: «این‌ شخص‌ دیوها را بیرون‌ نمی‌کند مگر به‌ یاری‌ بعلزَبول‌، رئیس‌ دیوها!»  

  متی باب ۱۳ آیه ۱۹
۱۹ کسی‌ که‌ کلمه‌ ملکوت‌ را شنیده‌، آن‌ را نفهمید، شریر می‌آید و آنچه‌ در دل‌ او کاشته‌ شده‌ است‌ می‌رباید، همان‌ است‌ آنکه‌ در راه‌ کاشته‌ شده‌ است‌.  

  متی باب ۱۳ آیه ۳۸ تا ۳۹
۳۸ و مزرعه‌، این‌ جهان‌ است‌ و تخم‌ نیکو ابنای‌ ملکوت‌ و کرکاسها، پسران‌ شریرند. ۳۹ و دشمنی‌ که‌ آنها را کاشت‌، ابلیس‌ است‌ و موسم‌ حصاد، عاقبت‌ این‌ عالم‌ و دروندگان‌، فرشتگانند.  

  پطرس اول باب ۵ آیه ۸
۸ هشیار و بیدار باشید زیرا که‌ دشمن‌ شما ابلیس‌ مانند شیر غران‌ گردش‌ می‌کند و کسی‌ را می‌طلبد تا ببلعد.  

  تیموتائوس دوم باب ۲ آیه ۲۶
۲۶ تا از دام‌ ابلیس‌ باز به‌ هوش‌ آیند که‌ به‌ حسب‌ اراده‌ او صید او شده‌اند.  

  قرنتیان دوم باب ۲ آیه ۱۱
۱۱ تا شیطان‌ بر ما برتری نیابد، زیرا که‌ از مکاید او بیخبر نیستیم‌.  

  یعقوب باب ۴ آیه ۷
۷ پس‌ خدا را اطاعت‌ نمایید و با ابلیس‌ مقاومت‌ کنید تا از شما بگریزد.  

  عبرانیان باب ۲ آیه ۱۴
۱۴ پس‌ چون‌ فرزندان‌ در خون‌ و جسم‌ شراکت‌ دارند، او نیز همچنان‌ در این‌ هر دو شریک‌ شد تا بوساطت‌ موت‌، صاحب‌ قدرت‌ موت‌ یعنی‌ ابلیس‌ را تباه‌ سازد،  

اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱
۱ و شیطان‌ به‌ ضد اسرائیل‌ برخاسته‌، داود را اغوا نمود كه‌ اسرائیل‌ را بشمارد.

کروبیان      Cherubim  
لغت فوق به معنای  
محافظ و ندیم   می باشد.

کروبیان از فرشتگان محافظ می باشند. برای اولین بار در کتاب پیدایش به کروبیان اشاره شده است. پس از اخراج آدم و حوا از باغ عدن، خداوند کروبیان را در قسمت شرقی باغ عدن برای حفاظت از درخت حیات با شمشیرهای آتشین، قرار داد، ولی هیچ گونه توضیحی در مورد شکل آنان داده نشده است.
در زمان بازگشت قوم اسرائیل از مصر، خداوند به موسی دستور ساخت «تخت‌ رحمت‌» را با دو کروبی بر روی آن می دهد و می گوید که از بین آن دو کروبی با وی سخن خواهد گفت. در کتاب عبرانیان آنان کروبیان جلال نامیده شده اند.
در رویای حزقیال، کروبیان به عنوان حمایت کنندگان تخت خداوند دیده می شوند. حزقیال آنان را فرشتگانی با دو صورت انسان و شیر و بالدار توصیف می کند.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۳ - خروج باب ۲۵ - اعداد باب ۷ - سموئیل اول باب ۴ - اشعیا باب ۳۷ - مزامیر باب ۸۰ و ۹۹ - عبرانیان باب ۹ - حزقیال باب ۱۰ و ۴۱

  پیدایش باب ۳ آیه ۲۴
۲۴ پس‌ آدم‌ را بیرون‌ كرد و به‌ طرف‌ شرقی‌ باغ‌ عدن‌، كروبیان‌ را مسكن‌ داد و شمشیر آتشباری‌ را كه‌ به‌ هر سو گردش‌ می‌كرد تا طریق‌ درخت‌ حیات‌ را محافظت‌ كند.  

  خروج باب ۲۵ آیه ۱۷ تا ۲۲
۱۷ و تخت‌ رحمت‌ را از طلای‌ خالص‌ بساز. طولش‌ دو ذراع‌ و نیم‌، و عرضش‌ یك‌ ذراع‌ و نیم‌. ۱۸ و دو كروبی‌ از طلا بساز، آنها را ازچرخكاری‌ از هر دو طرف‌ تخت‌ رحمت‌ بساز. ۱۹ و یك‌ كروبی‌ در این‌ سر و كروبی‌ دیگر در آن‌ سر بساز. كروبیان‌ را از تخت‌ رحمت‌ بر هر دو طرفش‌ بساز. ۲۰ و كروبیان‌ بالهای‌ خود را بر زِبَر آن‌ پهن‌ كنند، و تخت‌ رحمت‌ را به‌ بالهای‌ خود بپوشانند. و رویهای‌ ایشان‌ به‌ سوی‌ یكدیگر باشد، و رویهای‌ كروبیان‌ به‌ طرف‌ تخت‌ رحمت‌ باشد. ۲۱ و تخت‌ رحمت‌ را بر روی‌ تابوت‌ بگذار و شهادتی‌ را كه‌ به‌ تو می‌دهم‌ در تابوت‌ بنه‌. ۲۲ و در آنجا با تو ملاقات‌ خواهم‌ كرد و از بالای‌ تخت‌ رحمت‌ از میان‌ دو كروبی‌ كه‌ بر تابوت‌ شهادت‌ می‌باشند، با تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌، دربارة‌ همة‌ اموری‌ كه‌ بجهت‌ بنی‌اسرائیل‌ تو را امر خواهم‌ فرمود.  

  اعداد باب ۷ آیه ۸۹
۸۹ و چون‌ موسی‌ به‌ خیمة‌ اجتماع‌ داخل‌ شد تا با وی‌ سخن‌ گوید، آنگاه‌ قول‌ را می‌شنید كه‌ از بالای‌ كرسی‌ رحمت‌ كه‌ بر تابوت‌ شهادت‌ بود، از میان‌ دو كروبی‌ به‌ وی‌ سخن‌ می‌گفت‌، پس‌ با او تكلم‌ می‌نمود.  

  سموئیل اول باب ۴ آیه ۴
۴ و قوم به شیلوه فرستاده، تابوت عهد یهُوَه صبایوت را كه در میان كروبیان ساكن است از آنجا آوردند، و دو پسر عیلی حُفْنی و فینَحاس در آنجا با تابوت عهد خدا بودند.  

  اشعیا باب ۳۷ آیه ۱۶
۱۶ «ای‌ یهوه‌ صبایوت‌ خدای‌ اسرائیل‌ كه‌ بر كروبیان‌ جلوس‌ می‌نمایی‌! تویی‌ كه‌ به‌ تنهایی‌ بر تمامی‌ ممالك‌ جهان‌ خدا هستی‌ و تو آسمان‌ و زمین‌ را آفریده‌ای‌.  

  مزامیر باب ۸۰ آیه ۱
۱ ای‌ شبانِ اسرائیل‌ بشنو! ای‌ كه‌ یوسف را مثل‌ گله‌ رعایت‌ می‌كنی‌! ای‌ كه‌ بر كروبیین‌ جلوس‌ نموده‌ای‌، تجلی‌ فرما!  

  مزامیر باب ۹۹ آیه ۱
۱ خداوند سلطنت‌ گرفته‌ است‌، پس قوم‌ها بلرزند! بر كروبیین‌ جلوس‌ می‌فرماید، زمین‌ متزلزل‌ گردد!  

  عبرانیان باب ۹ آیه ۵
۵ و بر زبر آن‌ کروبیان‌ جلال‌ که‌ بر تخت‌ رحمت‌ سایه‌گستر می‌بودند و الان‌ جای‌ تفصیل‌ آنها نیست‌.  

  حزقیال باب ۱۰ آیه ۱ تا ۲۰
۱ پس‌ نگریستم‌ و اینك‌ بر فَلَكی‌ كه‌ بالای سر كروبیان‌ بود، چیزی‌ مثل‌ سنگ‌ یاقوت‌ كبود و مثل‌ نمایش‌ شبیه‌ تخت‌ بر زَبَر آنها ظاهر شد. ۲ و آن‌ مرد را كه‌ به‌ كتان‌ ملبّس‌ بود خطاب‌ كرده‌ گفت‌: «در میان‌ چرخها در زیر كروبیان‌ برو و دستهای‌ خود را از اخگرهای‌ آتشی‌ كه‌ در میان‌ كروبیان‌ است‌ پر كن‌ و بر شهر بپاش‌.» و او در نظر من‌ داخل‌ شد. ۳ و چون‌ آن‌ مرد داخل‌ شد، كروبیان‌ بطرف‌ راست‌ خانه‌ ایستاده‌ بودند و ابر، صحن‌ اندرونی‌ را پر كرد. ۴ و جلال‌ خداوند از روی‌ كروبیان‌ به‌ آستانه‌ خانه‌ برآمد و خانه‌ از ابر پر شد و صحن‌ از فروغ‌ جلال‌ خداوند مملّو گشت‌. ۵ و صدای‌ بالهای‌ كروبیان‌ تا به‌ صحن‌ بیرونی‌، مثل‌ آواز خدای‌ قادر مطلق‌ حینی‌ كه تكلّم‌ می‌كند، مسموع‌ شد. ۶ و چون‌ آن‌ مرد را كه‌ ملبّس‌ به‌ كتان‌ بود امر فرموده‌، گفت‌ كه‌ «آتش‌ را از میان‌ چرخها از میان‌ كروبیان‌ بردار.» آنگاه‌ داخل‌ شده‌، نزد چرخها ایستاد. ۷ و یكی‌ از كروبیان‌ دست‌ خود را از میان‌ كروبیان‌ به‌ آتشی‌ كه‌ در میان‌ كروبیان‌ بود دراز كرده‌، آن‌ را برداشت‌ و به‌ دست‌ آن‌ مردی‌ كه‌ به‌ كتان‌، ملبّس‌ بود نهاد و او آن‌ را گرفته‌، بیرون‌ رفت‌. ۸ و در كروبیان‌ شبیه‌ صورت‌ دست‌ انسان‌ زیر بالهای‌ ایشان‌ ظاهر شد. ۹ و نگریستم‌ و اینك‌ چهار چرخ‌ به‌ پهلوی‌ كروبیان‌ یعنی‌ یك‌ چرخ‌ به‌ پهلوی‌ یك‌ كروبی‌ و چرخ‌ دیگر به‌ پهلوی‌ كروبی‌ دیگر ظاهر شد. و نمایش‌ چرخها مثل‌ صورت‌ سنگ‌ زبرجد بود. ۱۰ و امّا نمایش‌ ایشان‌ چنین‌ بود. آن‌ چهار را یك‌ شباهت‌ بود كه‌ گویا چرخ‌ در میان‌ چرخ‌ باشد. ۱۱ و چون‌ آنها می‌رفت‌ بر چهار جانب‌ خود می‌رفت‌ و حینی‌ كه‌ می‌رفت‌ به‌ هیچ‌ سو میل‌ نمی‌كرد، بلكه‌ به‌ جایی‌ كه‌ سر به‌ آن‌ متوجّه‌ می‌شد از عقب‌ آن‌ می‌رفت‌. و چون‌ می‌رفت‌ به‌ هیچ‌ سو میل‌ نمی‌كرد. ۱۲ و تمامی‌ بدن‌ و پشتها و دستها و بالهای‌ ایشان‌ و چرخها یعنی‌ چرخهایی‌ كه‌ آن‌ چهار داشتند از هر طرف‌ پر از چشمها بود. ۱۳ و به‌ سمع‌ من‌ به‌ آن‌ چرخها ندا در دادند كه‌ «ای‌ چرخها!» ۱۴ و هر یك‌ را چهار رو بود. روی‌ اوّل‌ روی‌ كروبی‌ بود و روی‌ دوّم‌ روی‌ انسان‌ و سوّم‌ روی‌ شیر و چهارم‌ روی‌ عقاب‌. ۱۵ پس‌ كروبیان‌ صعود كردند. این‌ همان‌ حیوان‌ است‌ كه‌ نزد نهر خابُور دیده‌ بودم‌. ۱۶ و چون‌كروبیان‌ می‌رفتند، چرخها به‌ پهلوی‌ ایشان‌ می‌رفت‌ و چون‌ كروبیان‌ بالهای‌ خود را برافراشته‌، از زمین‌ صعود می‌كردند، چرخها نیز از پهلوی‌ ایشان‌ برنمی‌گشت‌. ۱۷ چون‌ ایشان‌ می‌ایستادند آنها می‌ایستاد و چون‌ ایشان‌ صعود می‌نمودند، آنها با ایشان‌ صعود می‌نمود، زیرا كه‌ روح‌ حیوان‌ در آنها بود. ۱۸ و جلال‌ خداوند از بالای‌ آستانه‌ خانه‌ بیرون‌ آمد و بر زَبَرِ كروبیان‌ قرار گرفت‌. ۱۹ و چون‌ كروبیان‌ بیرون‌ رفتند، بالهای‌ خود را برافراشته‌، به‌ نظر من‌ از زمین‌ صعود نمودند. و چرخها پیش‌ روی‌ ایشان‌ بود و نزد دهنه‌ دروازه‌ شرقی‌ خانه‌ خداوند ایستادند. و جلال‌ خدای‌ اسرائیل‌ از طرف‌ بالا بر ایشان‌ قرار گرفت‌. ۲۰ این‌ همان‌ حیوان‌ است‌ كه‌ زیر خدای‌ اسرائیل‌ نزد نهر خابُور دیده‌ بودم‌، پس‌ فهمیدم‌ كه‌ اینان‌ كروبیانند.  

  حزقیال باب ۴۱ آیه ۱۸ تا ۱۹
۱۸ و كروبیان‌ و نخلها در آن‌ ساخته‌ شده‌ بود ودر میان‌ هر دو كروبی‌ یك‌ نخل‌ بود و هر كروبی‌ دو رو داشت‌. ۱۹ یعنی‌ روی‌ انسان‌ بسوی‌ نخل‌ از اینطرف‌ و روی‌ شیر بسوی‌ نخل‌ از آنطرف‌ بر تمامی‌ خانه‌ بهر طرفش‌ ساخته‌ شده‌ بود.  

موجود زنده      Living creatures  
لغت فوق به معنای  
مخلوقات جاندار   می باشد.

آنان بیان کننده رحمت و عدالت خداوند بوده و در ارتباط و از نزدیکان تخت خداوند و تخت فیض می باشند.
در کتاب مکاشفه آنان همراه با پیران سرود خوانده و زمانی که صدو چهل و چهار هزار نفر بر کوه صیهون آواز می خواندند، این موجودات حضور داشته اند. زمانیکه سرود پیروزی کلیسا بر دشمنانش شنیده می شود، آنان نیز خداوند را سپاس و شکر می گویند. در کتاب حزقیال نیز به آنها اشاره شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۴ ، ۵ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۹ - حزقیال باب ۱

  مکاشفه باب ۴ آیه ۶ تا ۸
۶ و در پیش‌ تخت‌، دریایی‌ از شیشه‌ مانند بلور و در میان‌ تخت‌ و گرداگرد تخت‌ چهار حیوان‌ که‌ از پیش‌ و پس‌ به‌ چشمان‌ پر هستند. ۷ و حیوان‌ اول‌ مانند شیر بود؛ و حیوان‌ دوم‌ مانند گوساله‌؛ و حیوان‌ سوم‌ صورتی‌ مانند انسان‌ داشت‌؛ و حیوان‌ چهارم‌ مانند عقاب‌ پرنده‌. ۸ و آن‌ چهار حیوان‌ که‌ هر یکی‌ از آنها شش‌ بال‌ دارد، گرداگرد و درون‌ به‌ چشمان‌ پر هستند و شبانه‌روز باز نمی‌ایستند از گفتن‌ “قدوس‌ قدوس‌ قدوس‌، خداوند خدای‌ قادر مطلق‌ که‌ بود و هست‌ و می‌آید.”  

  مکاشفه باب ۱۵ آیه ۷
۷ و یکی‌ از آن‌ چهار حیوان‌، به‌ آن‌ هفت‌ فرشته‌، هفت‌ پیاله‌ زرین‌ داد، پر از غضب‌ خدا که‌ تا ابدالاباد زنده‌ است‌.  

  مکاشفه باب ۵ آیه ۶ تا ۱۰
۶ و دیدم‌ در میان‌ تخت‌ و چهار حیوان‌ و در وسط‌ پیران‌، بره‌ای‌ چون‌ ذبح‌شده‌ ایستاده‌ است‌ و هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ دارد که‌ هفت‌ روح‌ خدایند که‌ به‌ تمامی‌ جهان‌ فرستاده‌ می‌شوند. ۷ پس‌ آمد و کتاب‌ را از دست‌ راست‌ تخت‌نشین‌ گرفته‌ است‌. ۸ و چون‌ کتاب‌ را گرفت‌، آن‌ چهار حیوان‌ و بیست‌ و چهار پیر به‌ حضور بره‌ افتادند و هر یکی‌ از ایشان‌ بربطی‌ و کاسه‌های‌ زرین‌ پر ازبخور دارند که‌ دعاهای‌ مقدسین‌ است‌. ۹ و سرودی‌ جدید می‌سرایند و می‌گویند: “مستحق گرفتن‌ کتاب‌ و گشودن‌ مهرهایش‌ هستی‌ زیرا که‌ ذبح‌ شدی‌ و مردمان‌ را برای‌ خدا به‌ خون‌ خود از هر قبیله‌ و زبان‌ و قوم‌ و امت‌ خریدی‌ ۱۰ و ایشان‌ را برای‌ خدای‌ ما پادشاهان‌ و کهنه‌ ساختی‌ و بر زمین‌ سلطنت‌ خواهند کرد.”  

  مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱ تا ۴
۱ و دیدم‌ که‌ اینک‌ بره‌، بر کوه‌ صهیون ایستاده‌ است‌ و با وی‌ صد و چهل‌ و چهار هزار نفر که‌ اسم‌ او و اسم‌ پدر او را بر پیشانی‌ خود مرقوم‌ می‌دارند. ۲ و آوازی‌ از آسمان‌ شنیدم‌، مثل‌ آواز آبهای‌ بسیار و مانند آواز رعد عظیم‌؛ و آن‌ آوازی‌ که‌ شنیدم‌، مانند آواز بربط‌ نوازان‌ بود که‌ بربطهای‌ خود را بنوازند. ۳ و در حضور تخت‌ و چهار حیوان‌ و پیران‌، سرودی‌ جدید می‌سرایند و هیچ‌کس‌ نتوانست‌ آن‌ سرود را بیاموزد، جز آن‌ صد و چهل‌ و چهار هزار که‌ از جهان‌ خریده‌ شده‌ بودند. ۴ اینانند آنانی‌ که‌ با زنان‌ آلوده‌ نشدند، زیرا که‌ باکره‌ هستند؛ و آنانند که‌ بره‌ را هر کجا می‌رود متابعت‌ می‌کنند و از میان‌ مردم‌ خریده‌ شده‌اند تا نوبر برای‌ خدا و بره‌ باشند.  

  مکاشفه باب ۱۹ آیه ۴
۴ و آن‌ بیست‌ و چهار پیر و چهار حیوان‌ به‌ روی‌ درافتاده‌، خدایی‌ را که‌ بر تخت‌ نشسته‌ است‌ سجده‌ نمودند و گفتند: “آمین‌، هللویاه‌!”  

  حزقیال باب ۱ آیه ۵ تا ۱۱
۵ و از میانش‌ شبیه‌ چهار حیوان‌ پدید آمد و نمایش‌ ایشان‌ این‌ بود كه‌ شبیه‌ انسان‌ بودند. ۶ و هریك‌ از آنها چهار رو داشت‌ و هریك‌ از آنها چهار بال‌ داشت‌. ۷ و پایهای‌ آنها پایهای‌ مستقیم‌ و كف‌ پای‌ آنها مانند كف‌ پای‌ گوساله‌ بود و مثل‌ منظر برنج‌ صیقلی‌ درخشان‌ بود. ۸ و زیر بالهای‌ آنها از چهار طرف‌ آنها دستهای‌ انسان‌ بود و آن‌ چهار رویها و بالهای‌ خود را چنین‌ داشتند. ۹ و بالهای‌ آنها به‌ یكدیگر پیوسته‌ بود و چون‌ می‌رفتند رو نمی‌تافتند، بلكه‌ هریك‌ به‌ راه‌ مستقیم‌ می‌رفتند. ۱۰ و امّا شباهت‌ رویهای‌ آنها (این‌ بود كه‌) آنها روی‌ انسان‌ داشتند و آن‌ چهار روی‌ شیر بطرف‌ راست‌ داشتند و آن‌ چهار روی‌ گاو بطرف‌ چپ‌ داشتند و آن‌ چهارروی‌ عقاب‌ داشتند. ۱۱ و رویها و بالهای‌ آنها از طرف‌ بالا از یكدیگر جدا بود و دو بال‌ هریك‌ به‌ همدیگر پیوسته‌ و دو بال‌ دیگر بدن‌ آنها را می‌پوشانید.  


 

میکائیل      Michael  
لغت فوق به معنای  
چه کسی شبیه خداست؟   می باشد.

میکائیل از فرشتگان اعظم است و از وی به عنوان رئیس ملائکه و نگهبان اسرائیل نام برده شده است.
در عهد جدید دو بار از میکائیل نام برده شده است. یکبار زمانی که با شیطان بر سر جنازه موسی وارد بحث گردید، و سزای عمل شیطان را به خداوند واگذاشت و بار دوم در کتاب مکاشفه از وی به عنوان فرمانده سایر فرشتگان که در آسمان با شیطان و فرشتگان شریر همراه او، وارد جنگ شده و آنان را شکست داده و از آسمان رانده و شیطان که از آن به عنوان مار قدیمی نام برده شده با همراهانش به زمین سقوط می کنند.
در عهد قدیم، کتاب دانیال،از میکائیل به عنوان روسای فرشتگان و نگهبان اسرائیل و فرشته ای که مسئول حفظ قوم اسرائیل می باشد، نام برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   یهودا باب ۱ - مکاشفه باب ۱۲ - دانیال باب ۱۰ و ۱۲

  یهودا باب ۱ آیه ۹
۹ اما میکائیل‌، رئیس‌ ملائکه‌، چون‌ درباره‌ جسد موسی‌ با ابلیس‌ منازعه‌ می‌کرد، جرأت‌ ننمود که‌ حکم‌ افترا بر او بزند بلکه‌ گفت‌: “خداوند تو را توبیخ‌ فرماید.”  

  مکاشفه باب ۱۲ آیه ۷ تا ۹
۷ و در آسمان‌ جنگ‌ شد: میکائیل‌ و فرشتگانش‌ با اژدها جنگ‌ کردند و اژدها و فرشتگانش‌ جنگ‌ کردند، ۸ ولی‌ غلبه‌ نیافتند بلکه‌ جای‌ ایشان‌ دیگر در آسمان‌ یافت‌ نشد. ۹ و اژدهای‌ بزرگ‌ انداخته‌ شد، یعنی‌ آن‌ مار قدیمی‌ که‌ به‌ ابلیس‌ و شیطان‌ مسمی‌ است‌ که‌ تمام‌ ربع‌ مسکون‌ را می‌فریبد. او بر زمین‌ انداخته‌ شد و فرشتگانش‌ با وی‌ انداخته‌ شدند.  

  دانیال باب ۱۰ آیه ۱۳
۱۳ اما رئیس‌ مملكت‌ فارس‌ بیست‌ و یك‌ روز با من‌ مقاومت‌ نمود و میكائیل‌ كه‌ یكی‌ از رؤسای‌ اولین‌ است‌ به‌ اعانت‌ من‌ آمد و من‌ در آنجا نزد پادشاهان‌ فارس‌ ماندم‌.  

  دانیال باب ۱۰ آیه ۲۱
۲۱ لیكن‌ تو را از آنچه‌ در كتاب‌ حق‌ مرقوم‌ است‌ اطّلاع‌ خواهم‌ داد و كسی‌ غیر از رئیس‌ شما میكائیل‌ نیست‌ كه‌ مرا به‌ ضدّ اینها مدد كند.  

  دانیال باب ۱۲ آیه ۱
۱ «و در آن‌ زمان‌ میكائیل‌، امیر عظیمی‌ كه ‌برای‌ پسران‌ قوم‌ تو ایستاده‌ است‌، خواهد برخاست‌ و چنان‌ زمان‌ تنگی‌ خواهد شد كه‌ از حینی‌ كه‌ امّتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ تا امروز نبوده‌، و در آنزمان‌ هر یك‌ از قوم‌ تو كه‌ در دفتر مكتوب‌ یافت‌ شود رستگار خواهد شد.  


 

هلاک کننده      Destroyer  
لغت فوق به معنای  
ویرانگر   می باشد.

فرشته هلاک کننده مسئول گرفتن جانها و تنبیه دشمنان خداوند بر اساس قضاوت الهی خداوند می باشد. نام این فرشته در قسمتهای مختلف کتاب مقدس، هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم، آورده شده است.
۱- زمانی که قوم اسرائیل در سرزمین مصر بودند، فرشته هلاک کننده از مصر عبور کرده و پسران ارشد مصریان را هلاک می کند.
۲- در کتاب ایوب فرشته هلاک کننده، جان انسان را می گیرد.
۳- پولس در نامه اول به قرنتیان به فرشته هلاک کننده، زمانی که قوم اسرائیل در زمان خروج مورد تنبیه خداوند بر اثر اعمالشان قرار گرفتند اشاره می کند.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۲ - عبرانیان باب ۱۱ - ایوب باب ۳۳ - پادشاهان دوم باب ۱۹ - اشعیا باب ۳۷ - سموئیل دوم باب ۲۴ - اعمال باب ۱۲ - مکاشفه باب ۱۴ - قرنتیان اول باب ۱۰ - اعداد باب ۱۶

  خروج باب ۱۲ آیه ۲۳
۲۳ زیرا خداوند عبور خواهد كرد تا مصریان‌ را بزند و چون‌ خون‌ را بر سردر و دو قایمه‌اش‌ بیند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد كه‌ هلاك‌ كننده‌ به‌ خانه‌های‌ شما درآید تا شما را بزند.  

  عبرانیان باب ۱۱ آیه ۲۸
۲۸ به‌ ایمان‌، عید فصح‌ و پاشیدن‌ خون‌ را بعمل‌ آورد تا هلاک‌کننده‌ نخستزادگان‌، بر ایشان‌ دست‌ نگذارد.  

  ایوب باب ۳۳ آیه ۲۲
۲۲ جان‌ او به‌ حفره‌ نزدیك‌ می‌شود و حیات‌ او به‌ هلاك‌كنندگان‌.  

  پادشاهان دوم باب ۱۹ آیه ۳۵
۳۵ پس‌ فرشتة‌ خداوند در آن‌ شب‌ بیرون‌ آمده‌، صد و هشتاد و پنج‌ هزار نفر از اردوی‌ آشور را زد. و بامدادان‌ چون‌ برخاستند، اینك‌ جمیع‌ آنها لاشه‌های‌ مرده‌ بودند.  

  اشعیا باب ۳۷ آیه ۳۶
۳۶ پس‌ فرشته‌ خداوند بیرون‌ آمده‌، صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوی‌ آشور را زد و بامدادان‌ چون‌ برخاستند اینك‌ جمیع‌ آنها لاشهای‌ مرده‌ بودند.  

  سموئیل دوم باب ۲۴ آیه ۱۵ تا ۱۶
۱۵ پس‌ خداوند وبا براسرائیل‌ از آن‌ صبح‌ تا وقت‌ معین‌ فرستاد و هفتاد هزار نفر از قوم‌، ازدان تا بئرشَبَع‌ مُردند. ۱۶ و چون‌ فرشته‌، دست‌ خود را بر اورشلیم‌ دراز كرد تا آن‌ را هلاك‌ سازد، خداوند از آن‌ بلا پشیمان‌ شد و به‌ فرشته‌ای‌ كه‌ قوم‌ را هلاك‌ می‌ساخت‌ گفت‌: «كافی‌ است‌! حال‌ دست‌ خود را باز دار.» و فرشته‌ خداوند نزد خرمنگاه‌ اَرُونه‌ یبُوسی‌ بود.  

  اعمال باب ۱۲ آیه ۲۳
۲۳ که‌ در ساعت‌ فرشته‌ خداوند او را زد زیرا که‌ خدا را تمجید ننمود و کرم‌ او را خورد که‌ بمرد.  

  مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱۷
۱۷ و فرشته‌ای‌ دیگر از قدسی‌ که‌ در آسمان‌ است‌، بیرون‌ آمد و او نیز داسی‌ تیز داشت‌.  

  قرنتیان اول باب ۱۰ آیه ۸ تا ۱۰
۸ و نه‌ زنا کنیم‌ چنانکه‌ بعضی از ایشان‌ کردند و در یک‌ روز بیست‌ و سه‌ هزار نفر هلاک‌ گشتند. ۹ و نه‌ مسیح‌ را تجربه‌ کنیم‌، چنانکه‌ بعضی از ایشان‌ کردند و از مارها هلاک‌ گردیدند. ۱۰ و نه‌ همهمه‌ کنید، چنانکه‌ بعضی از ایشان‌ کردند و هلاک‌ کننده‌ ایشان‌ را هلاک‌ کرد.  

  اعداد باب ۱۶ آیه ۴۶ تا ۴۹
۴۶ و موسی‌ به‌ هارون‌ گفت‌: « مِجْمَر خود را گرفته‌، آتش‌ از روی‌ مذبح‌ در آن‌ بگذار، و بخور بر آن‌ بریز، و به‌ زودی‌ به‌ سوی‌ جماعت‌ رفته‌، برای‌ایشان‌ كفاره‌ كن‌، زیرا غضب‌ از حضور خداوند برآمده‌، و وبا شروع‌ شده‌ است‌.» ۴۷ پس‌ هارون‌ به‌ نحوی‌ كه‌ موسی‌ گفته‌ بود آن‌ را گرفته‌، در میان‌ جماعت‌ دوید و اینك‌ وبا در میان‌ قوم‌ شروع‌ شده‌ بود. پس‌ بخور را بریخت‌ و بجهت‌ قوم‌ كفاره‌ نمود. ۴۸ و او در میان‌ مردگان‌ و زندگان‌ ایستاد و وبا بازداشته‌ شد. ۴۹ و عدد كسانی‌ كه‌ از وبا مردند چهارده‌ هزار و هفتصد بود، سوای‌ آنانی‌ كه‌ در حادثة‌ قورح‌ هلاك‌ شدند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -