تبلیغات
امپراطوری اینترنتی - اساطیر و خدایان ایران باستان

اساطیر و خدایان ایران باستان

جمعه 27 شهریور 1388 08:19 ق.ظ

نویسنده : اولین امپراطور میمندی

اساطیر و خدایان ایران باستان

افزون بر اهورامزدا « بزرگترین خدایان » در پارس شواهدی درباره آیین پرستش خدایانی دیگری نیز وجود دارد ، نام این خدایان از روی الواح گلی تخت جمشید بدست آمده است ، تعداد این خدایان بسیار محدود است و از تعداد واقعی آن بسیار کمتر است ، فهرستی که تا به امروز شناسایی شده به شرح زیر است :
 1. اهورامزدا = خدای خدایان


 2. زروان ( زمان )


 3. وستای بغا ( واحد الهی جمعی که عناصر آن به نحو یکسان ستایش می شد )(Visai Baga)


 4. میزدوشی ( الهه وابسته به باروری و قدرت ) (Mizdushi)


 5. نریسنگه ( وابسته به پرستش آیین آتش ) (Naryasanga)


 6. برتکامیه ( این خدا ناشناخته است ) (Brtakamya)


 7. هوریره ( ایزد خورشید طالع ) (Hvarira)


 8. آرتچه ( در سنن پارسی فهرست نشده است ) (Artcha)


 9. آناهیتا ( الهه آب مقدس )


 10. میترا ( خورشید )

خدایان دیگری هم وجود دارند ک هیچ مشخصاتی از آنان وجود ندارد ، یکی از الوح گلی است که معرف این 4 خداست کد این لوح گل PF339  است.


·         هوبمن


·         رود هوپوتیش


·         رود رنکره


·         رود شاوشنوش


نام اکثر این خدایان از اسناد تحت جمشید آمده است ! تعداد خدایان بسیار است و آوردن نام همه خدایان نیازمند داشتن لوح های گلی هستش که متاسفانه این اسناد در اکثرا در شیکاگو هستند به جز معدودی در ایران که در آنان نامی از خدایان برده نشده است ، به واقع اکثر کتیبه ها بدون نام خدا هستند .


ارائه دهنده : انی کاظمی


نام خدایان ایران باستان


افزون بر اهورامزدا « بزرگترین خدایان » در پارس شواهدی درباره آیین پرستش خدایانی دیگری نیز وجود دارد ، نام این خدایان از روی الواح گلی تخت جمشید بدست آمده است ، تعداد این خدایان بسیار محدود است و از تعداد واقعی آن بسیار کمتر است ، فهرستی که تا به امروز شناسایی شده به شرح زیر است : 1. اهورامزدا = خدای خدایان
 2. زروان ( زمان )
 3. وستای بغا ( واحد الهی جمعی که عناصر آن به نحو یکسان ستایش می شد )(Visai Baga)
 4. میزدوشی ( الهه وابسته به باروری و قدرت ) (Mizdushi)
 5. نریسنگه ( وابسته به پرستش آیین آتش ) (Naryasanga)
 6. برتکامیه ( این خدا ناشناخته است ) (Brtakamya)
 7. هوریره ( ایزد خورشید طالع ) (Hvarira)
 8. آرتچه ( در سنن پارسی فهرست نشده است ) (Artcha)
 9. آناهیتا ( الهه آب مقدس )
 10. میترا ( خورشید )

خدایان دیگری هم وجود دارند ک هیچ مشخصاتی از آنان وجود ندارد ، یکی از الوح گلی است که معرف این 4 خداست کد این لوح گل PF339  است.


·         هوبمن


·         رود هوپوتیش


·         رود رنکره


·         رود شاوشنوش


نام اکثر این خدایان از اسناد تحت جمشید آمده است ! تعداد خدایان بسیار است و آوردن نام همه خدایان نیازمند داشتن لوح های گلی هستش که متاسفانه این اسناد در اکثرا در شیکاگو هستند به جز معدودی در ایران که در آنان نامی از خدایان برده نشده است ، به واقع اکثر کتیبه ها بدون نام خدا هستند .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -